انتقال کاربران

باتوجه به مشکلاتی که در راه ادامه کار سامانه به وجود آمد، کلیه کاربران محترم، با همان میزان شارژ و شرایط، به سامانه اس ام اس نور منتقل میشوند.لذا از این پس کلیه کارهای پشتیبانی و غیره از طریق آن سامانه و مدیریت محترمش، پی گیری گردد.

آدرس سایت:

www.noor-sms.ir